TERVETULOA SCANDICIIN!

Meillä olet aina odotettu vieras

Kun tu­let meil­le, tie­dät ole­va­si odo­tet­tu ja kai­ken ole­van val­mis­ta. Meil­tä löy­dät lä­hes 200 ko­kous- ja juh­la­ti­laa 17 eri paik­ka­kun­nal­ta ym­pä­ri Suo­men – aina 4 hen­gen pa­la­ve­reis­ta 700 hen­gen suu­riin ti­lai­suuk­siin.

Kokoukset

Ko­kous­ten pi­tä­mi­sen tu­lee olla help­poa. Saat meil­tä tar­jouk­sen toi­vei­sii­si so­pi­vis­ta ti­lois­tam­me kä­te­väs­ti yh­del­lä pu­he­lin­soi­tol­la. Tar­kis­tam­me en­nen jo­kais­ta ti­lai­suut­ta tek­ni­sen lait­teis­ton toi­mi­vuu­den ja käym­me lait­teet läpi kans­sa­si kun saa­vut pai­kal­le. Ko­kous­pa­ket­tim­me si­säl­tä­vät Ja­mie Oli­ve­rin her­kul­li­set tar­joi­lut, jot­ka an­ta­vat ener­gi­aa päi­vään. Yön yli kes­tä­vis­sä ko­kouk­sis­sa jär­jes­täm­me vie­rail­lem­me laa­duk­kaat yö­py­mi­set ja uu­den aa­mun nous­tes­sa ka­tam­me Scan­di­cin run­saan aa­mi­ais­buf­feen.

Juhlat ja tapahtumat

Myös yk­si­tyi­set juh­lat ja ti­lai­suu­det on­nis­tu­vat meil­lä kä­den kään­tees­sä! Unoh­da tis­kaus ja puu­naa­mi­nen ja va­raa yk­si­tyi­nen tila tar­joi­lui­neen esi­mer­kik­si pik­ku­jou­lui­hin, syn­ty­mä­päi­viin, val­mis­tu­jai­siin, rip­pi­juh­liin tai suku- ja luok­ka­ko­kouk­siin. Ti­lois­sam­me voi kä­te­väs­ti jär­jes­tää myös il­lal­li­sia, il­lan­viet­to­ja ja sau­na­il­to­ja. Saa­ta­va­na on myös haus­ko­ja tee­ma­pa­ket­te­ja! To­teu­tam­me ti­lai­suu­den toi­vei­de­si mu­kaan niin isol­le kuin pie­nel­le­kin hen­ki­lö­mää­räl­le.

Kun tu­let meil­le, tie­dät ole­va­si odo­tet­tu ja kai­ken ole­van val­mis­ta.

Her­kul­li­set ko­kous­tar­joi­lut an­ta­vat puh­tia päi­vään.

Mak­sut­to­mal­la lan­gat­to­mal­la in­ter­net­yh­tey­del­lä surf­fai­let kä­te­väs­ti myös ko­kous­tauoil­la.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012