SCANDIC PAASI

Helsinki

Scan­dic Paa­si si­jait­see ko­kous- ja kong­res­si­kes­kus Paa­si­tor­nin yh­tey­des­sä. Paa­si­tor­ni on ai­nut­laa­tui­nen ja tun­net­tu ko­kous­paik­ka Hel­sin­gis­sä, ja ho­tel­lis­ta on sin­ne suo­ra kul­ku­yh­teys.

Kokoustilat

Paa­si­tor­ni tar­jo­aa laa­jan va­li­koi­man jous­ta­via ko­kous- ja kon­fe­rens­si­ti­lo­ja. Li­säk­si ryh­mä­työ­tä ja ko­kous­ten oheis­näyt­te­lyi­tä var­ten on tar­jol­la run­saas­ti eri tila­vaih­to­eh­to­ja.

Ko­kous­pal­ve­lut Scan­dic Paa­si –ho­tel­lin yh­tey­des­sä ope­roi­daan Hel­sin­ki Cong­ress Paa­si­tor­nin toi­mes­ta.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Paa­si
Paa­si­vuo­ren­katu 5 B, 00530 Hel­sin­ki
Puh: +358 9 2311 700
Fak­si: +358 9 2311 7111
paa­si@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/paa­si

Varaa kokoustila

Ko­kous­tila­va­rauk­set Paa­si­tor­nin myyn­ti­pal­ve­lus­ta:
Puh. +358 9 7089 611
Säh­kö­pos­ti: myyn­ti@paa­si­tor­ni.fi
paa­si­tor­ni.fi

 

http://goo.gl/maps/EhI­qe

Kir­jas­to, Scan­dic Paa­si.

Ko­kous- ja juh­la­tila Paa­si­tor­ni.

Ilma­kuva, Scan­dic Paa­si ja Paa­si­tor­ni.

Ko­kous­tila, Paa­si­tor­ni.

Ho­tel­li­huo­ne ”Spec­ta­cu­lar” 1920-lu­vun tyy­liin, Scan­dic Paa­si.

Ho­tel­li­huo­ne ”Cons­ci­ous”, 2010-lu­vun tyy­liin, Scan­dic Paa­si.

Sviit­ti, Scan­dic Paa­si.

Sviit­ti, Scan­dic Paa­si.

Aula, Scan­dic Paa­si.

Scan­dic Paa­si -ho­tel­lin sisä­pi­han uu­dis­ra­ken­nus.

Paa­si­tor­nin ko­kous­ti­lat ja -ka­pa­si­tee­tit.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012