SCANDIC MARSKI

Helsinki

Suo­sit­tu Scan­dic Mars­ki si­jait­see Man­ner­hei­min­tiel­lä, ai­van Hel­sin­gin ydin­kes­kus­tas­sa, jo­ten Hel­sin­gin par­haat os­tos­pai­kat ja näh­tä­vyy­det sekä mo­nien yri­tys­ten toi­mi­pai­kat ovat hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa.

Kokoustilat

Carl+Gus­taf on ho­tel­lin suu­rin ko­kous­huo­ne, joka so­pii erin­o­mai­ses­ti sekä ta­pah­tu­miin että kon­fe­rens­sei­hin. Carl- ja Gus­taf-ti­lo­jen edes­sä ole­va va­loi­sa Loun­ge so­pii erin­o­mai­ses­ti cock­tail­kut­sui­hin ja buf­fet-ti­lai­suuk­siin.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Mars­ki
Man­ner­hei­min­tie 10, 00100 Hel­sin­ki
Puh: +358 9 68 061
Fax: +358 9 642 377
mee­ting.mars­ki@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/mars­ki

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/DPW12

Ko­kous­tila, Scan­dic Mars­ki.

Ko­kous­tila, Scan­dic Mars­ki.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Mars­ki.

Baa­ri, Scan­dic Mars­ki.

Si­sään­käyn­ti, Scan­dic Mars­ki.

Scan­dic Mars­ki -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

Scan­dic Mars­ki -ho­tel­lin ko­kous­ti­lat ja -ka­pa­si­tee­tit.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012