SCANDIC JÄRVENPÄÄ

Järvenpää

Scan­dic Jär­ven­pää si­jait­see Jär­ven­pään kes­kus­tas­sa. Ho­tel­li on saa­nut usei­ta pal­kin­to­ja pal­ve­lus­taan, eri­tyi­ses­ti huip­pu­luo­kan ko­kous- ja
kon­fe­rens­si­ho­tel­li­na.

Kokoustilat

Ko­kous­huo­neet on suun­ni­tel­tu ko­kous­vie­rai­ta var­ten si­ten, että niis­sä on run­saas­ti va­loa ja työs­ken­te­ly­ti­laa.

Teem­me yh­teis­työ­tä Jär­ven­pää-ta­lon kans­sa, jon­ka au­di­to­ri­oon mah­tuu yli 600 hen­ki­löä.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Jär­ven­pää
Ase­ma-au­kio, 04400 Jär­ven­pää
Puh: +358 9 27141
Fak­si: +358 9 271 5755
mee­ting.jar­ven­paa@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/jar­ven­paa

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/aS­Mur

Ko­kous­tila, Scan­dic Jär­ven­pää.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Jär­ven­pää.

Ko­kous­tila U-pöy­tä, Scan­dic Jär­ven­pää.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Jär­ven­pää.

Scan­dic Jär­ven­pää -ho­tel­lin ko­kous­ti­lo­jen poh­ja­pii­rus­tus.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012