SCANDIC JYVÄSKYLÄ

Jyväskylä

Scan­dic Jy­väs­kylä -ho­tel­li si­jait­see ai­van Jy­väs­ky­län ydin­kes­kus­tas­sa, vain 2 mi­nuu­tin mat­kan pääs­sä rau­ta­tie- ja lin­ja-auto­a­se­mas­ta.

Kokoustilat

Scan­dic Jy­väs­kylä -ho­tel­lis­sa on nel­jä ko­kous­huo­net­ta, jois­sa voi­daan
jär­jes­tää muun mu­as­sa ko­kouk­sia tai lu­en­to­ja 12–150 hen­ki­löl­le.

Tem­me yh­teis­työ­tä Jy­väs­kylä Pa­vil­jon­gin mes­su- ja kong­res­si- kes­kuk­sen kans­sa, jos­sa on
ka­pa­si­teet­tia jopa 1200 hen­gel­le.

Kokoustilan varustus

Ko­kous­ti­lam­me ovat hy­vin va­rus­te­tut. Käy­tös­sä­si on lan­ga­ton in­ter­net­yh­teys, data­pro­jek­to­ri, piir­to­hei­tin, kan­net­ta­va kuun­te­lu­sil­muk­ka, muis­tiin­pano­vä­li­neet, val­ko­tau­lut, nimi­kyl­tit ja hen­ki­lö­koh­tai­nen
ko­kous­pal­ve­lu.

Hotellin tilat ja palvelut

Scan­dic Jy­väs­kylä
Va­pau­den­katu 73, 40100 Jy­väs­kylä
Puh: +358 14 330 3000
Fak­si: +358 14 330 2211
mee­ting.jy­vas­ky­la@scan­dic­ho­tels.com
scan­dic­ho­tels.fi/jy­vas­ky­la

Varaa kokoustila

Puh. +358 9 4739 9955
Säh­kö­pos­ti: mee­ting.fi@scan­dic­ho­tels.com
Tee tar­jous­pyyn­tö ne­tis­sä

http://goo.gl/maps/SiVRW

Ko­kous­tila, Scan­dic Jy­väs­kylä.

Ho­tel­li­huo­ne, Scan­dic Jy­väs­kylä.

Ko­kous­tila, Scan­dic Jy­väs­kylä.

Ra­vin­to­la, Scan­dic Jy­väs­kylä.

Ko­kous­tila, Scan­dic Jy­väs­kylä.

SCAN­DIC KO­KOUS- JA JUH­LA­TI­LAT16.9.2012